G1X: Mã thông báo có trách nhiệm với xã hội

Chúng tôi cung cấp các khoản vay vi mô cho Artisanal Gold Mines trên toàn thế giới đồng thời giúp họ sử dụng các phương pháp khai thác bền vững và có ý thức xã hội nhằm giảm tác động tiêu cực đến các hệ thống sinh thái xung quanh. Đổi lại, chúng tôi nhận được 20% tiền bản quyền trọn đời của TẤT CẢ hoạt động sản xuất đang diễn ra.